News Ticker

Coalitie ondernemers en decentrale overheden wil regiodeals met Rijk

buitenwijk

Waar grote steden als Amsterdam kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende (hoogopgeleide) jongeren. Een unieke coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO bepleit vandaag een nieuwe aanpak bij de formateur om de kansen én uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet. Zo moet er een kwart miljard euro per jaar worden vrijgemaakt voor regiodeals om Nederland te ontwikkelen naar één netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, bruisende binnensteden en vitale kernen. Ook willen de decentrale overheden en ondernemers met hun uitvoeringskracht bijdragen aan grote landelijke transities op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen.

Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.

Partnerschappen

Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden, aldus de samenwerkende partijen, door zich toe te leggen op specialisaties die passen bij hun eigen kracht en DNA. Ze moeten komen tot een integrale en onderscheidende visie en actieagenda, die deelbelangen overstijgt. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. En profiteert de regio van de groei van de stad en heeft de stad baat bij de ruimte in de regio.
Dat vraagt om partnerschappen tussen Rijk, medeoverheden en ondernemers. Een nieuw kabinet kan dit vormgeven door regiodeals op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven. In zo’n deal leggen medeoverheden en ondernemers vast hoe zij hun regionale economie gaan versterken. Het Rijk zorgt voor middelen en ruimte in regelgeving om de samenwerking en investeringen te faciliteren. Regio’s met de beste voorstellen komen het eerste aan bod. VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO willen dat het volgende kabinet hiervoor een kwart miljard euro per jaar uittrekt.

Oplossingen voor transitieopgaven

Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn zelf in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitieopgaven van Nederland, zoals de energietransitie en slimme vormen van mobiliteit. ‘Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden’, aldus de samenwerkende organisaties.
Gemeenten, provincies en ondernemers pakken hun rol door concrete en vernieuwende projecten aan te dragen. Het Rijk biedt dan waar nodig financiële ondersteuningen en ruimte in regels.
De Kamer van Koophandel is nauw bij de plannen van de samenwerkende partijen betrokken en speelt een rol bij het opstellen en uitwerken van regionale actieprogramma’s. De KvK gaat dit proces faciliteren en ondersteunen met onder meer relevante data.

Advertentie

Waarom lopen ondernemers weg met dit nieuwe online advertentieabonnement?

VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO en hebben hun voorstellen vastgelegd in de notitie Laat stad en regio bruisen – naar één stedennetwerk met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen, die vanochtend in Den Haag is gepresenteerd.

Quotes voorzitters betrokken partijen

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW:
“Kleinere steden en platteland moeten aantrekkelijk zijn door hun menselijke maat en schoonheid. Grote steden moeten we groter maken: bijvoorbeeld met infrastructuur die je binnen het uur vanuit Eindhoven op Schiphol brengt.”

Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland:
“Toeristen komen af op enkele hotspots in ons land. Als we die kunnen verleiden om unieke plaatsen in héél Nederland te bezoeken, ontlasten we steden als Amsterdam en creëren we meer werk en perspectief in regio’s die dat juist nu goed kunnen gebruiken.”

Jan van Zanen, voorzitter VNG:
“Bij de afspraken tussen de Rijksoverheid en de lokale overheid over het verder ontwikkelen van regio’s, is een goede balans tussen economie en leefbaarheid het uitgangspunt. Steden kunnen zich onderscheiden met onder meer een goed woon-, werk- en ondernemersklimaat. De stedelijke regio’s met levendige binnensteden. In alle gevallen kunnen investeringen hiervoor tegelijkertijd worden gebruikt voor klimaat- en energiedoelen. Bijvoorbeeld met CO2-neutrale woningen en gebouwen, efficiënte en schone stadsdistributie, lokale energieopwekking en – opslag, en moderne vormen van mobiliteit. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden, waarbij overheden, ondernemers en maatschappelijke partners de handen ineenslaan. “

Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden, voorzitter G32:
“Steden spelen een steeds belangrijkere rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ik pleit daarbij vooral voor samenwerking. Tussen steden en hun omgeving, tussen steden onderling en tussen steden en bedrijfsleven en andere stakeholders. Het Rijk en de provincie zijn daarbij onze partners. De stap naar de steden en regio’s zijn we al eerder gaan maken. Kijk bijvoorbeeld naar het thema veiligheid en het sociaal domein. Al deze zaken worden nu geregeld in de regio’s. Ik voorzie dat we met de energietransitie ook die kant op gaan.”

Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter IPO en Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel:
“In dit manifest spreken decentrale overheden en ondernemers het Rijk aan om als partner mee te werken aan de opgaven in de regio’s. En dat is nodig, gelet op wat ons te doen staat voor de energietransitie en het vitaliseren van de stedelijke gebieden. Dit manifest sluit ook naadloos aan op de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van IPO, VNG en de Unie van Waterschappen. Op naar een bruisend en duurzaam Nederland!

Claudia Zuiderwijk, bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel:
“Steden en regio’s winnen aan kracht als ze zich duidelijk profileren. Op basis van een onderscheidend DNA-profiel kunnen meer bedrijven en bezoekers worden aangetrokken. Dat vergt een goed samenspel tussen bedrijven en overheden, op basis van relevante data en kennis.
Daar kan de KvK bij helpen.”

Willemien Vreugdenhil, wethouder in Ede, voorzitter pijler Economie en Werk G32:
“Ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken steeds beter samen aan het versterken van de economie, zowel nationaal als regionaal. Ik zie dat in mijn eigen regio Foodvalley, waar we een gezamenlijke visie en projectenagenda hebben om de regio te laten uitgroeien tot een Europese topregio, en een regio waar iedereen mee kan doen. In G32-verband werken we samen met andere regio’s. Onlangs was ik in Sittard-Geleen, met een internationaal toonaangevend chemiecluster. Door van elkaar te leren maken we de samenwerking nog beter. We nodigen het Rijk uit om mee te doen in deze ontwikkeling!”

Bron: ANP Pers Support

Photo credit: TijsB via Foter.com / CC BY-SA

About Editorial Office

Een tip of wil je een nieuwtje delen? Laat het weten via Editor@AmsterdamToday.eu. Je tips en inzendingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Amsterdam Today is a new Medium publication. If you’re interested in writing for Amsterdam Today or reaching an editor, you can email us at: Editor@Amsterdamtoday.eu Contact: Website | Facebook | Twitter | YouTube | More Posts

UA-62801321-1